در رشته‌های هنری نیز این مسأله مطرح است که چه عاملی سبب می‌شود یک اثر هنری یا یک شیء طبیعی زیبا به نظر برسد. در تبیین این مسأله براساس مفاهیم ماهیت و ادراک زیبایی‌شناسانه، دو رویکرد وجود دارد: 1. رویکرد اول مدعی است همه آثار هنری صفت مشترکی دارند که آنها را به نحوی خاص زیبا می‌سازد. بر این اساس برخی معتقدند وجه اشتراک همه اشیاء زیبا، کیفیت زیبایی است. 2. رویکرد دوم، به جای تعمق در آثار هنری و اشیاء طبیعی مورد تحسین انسان، علاقه و اعتنایی را که انسان به این اشیاء پیدا می‌کند، بررسی می‌نماید. نظریه پردازان این رویکرد معتقدند، چه بسا اشیاء هنری و زیبا هیچ خصوصیت ویژه‌ای نداشته باشند بلکه تنها نگرش و علاقه آدمی  باشد که آن اثر را متمایز می کند. 

برگرفته از کتاب:طراحی داخلی،از معماری تا دکوراسیون داخلی نوشته مهندس مهدی فخیمی

وب سایت:www.honararmani.com