خطوط تجسمی به چهار دسته تقسیم می شوند:الف) خطوط عمودی که در طبیعت به شکل تنه درختان، تیر چراغ برق و برج ها و ساختمانهای بلند مرتبه دیده می شوند. و حس ایستادگی، مقاومت، استحکام و پایداری را به بیننده القاء می کند.ب ) خطوط افقی که در طبیعت به شکل دریا، یا یک انسان خوابیده یا سطح افق (کرانه) دیده می شود و گویای حالت آرامش و سکون، گاهی اعتدال می باشد.ج ) خطوط مایل که در طبیعت به شکل کناره کوه، شیب زمین و رعد و برق موجود می باشد. نشان دهنده عدم ثبات، تحرک و پویایی است. د ) خطوط منحنی که در طبیعت به شکل موج آب، ابر، تپه، پستی و بلندی و... دیده می شود و نشان دهنده عدم ثبات، حرکت سیال همراه با آرامش می باشد.

برگرفته از کتاب:طراحی داخلی،از معماری تا دکوراسیون داخلی نوشته مهندس مهدی فخیمی