طراحی داخلی،از معماری تا دکوراسیون داخلی

تعادل

منظور از تعادل در هنرهای تجسمی ایجاد نوعی هماهنگی میان عناصر و اجزای آن اثر می باشد. چشم های مخاطب بطور طبیعی در جستجوی تعادل بصری است. انسان هنگام مشاهده چیزها ناخودآگاه آن ها را با محورهای افقی و عمودی در ذهن خود مقایسه می کند و وجود یا عدم وجود تعادل را در آن ها تشخیص می دهد. در واقع وجود تعادل در یک اثر تجسمی مبین تاثیرگذاری متناسب و هماهنگ همه عناصر در آن ترکیب می باشد. در سامان بخشیدن به یک اثر متعادل، تیرگی، روشنی، رنگ، اندازه و محل قرار گرفتن عناصر بصری در فضای کار دخالت دارند.

برگرفته از کتاب:طراحی داخلی،از معماری تا دکوراسیون داخلی نوشته مهندس مهدی فخیمی

/ 0 نظر / 20 بازدید