از معماری تا دکوراسیون داخلی-قسمت 35

مقیاس انسانی، به حس بزرگی‌ای اطلاق می‌شود که یک شی‌ء به ما می‌دهد. اگر ابعاد یک فضای داخلی یا اندازة عناصر داخل آن برای ما حس کوچکی و یا بزرگی را القا کنند، می‌توانیم بگوییم آنها فاقد مقیاس انسانی هستند. از طرف دیگر، در صورتی که عناصر یک فضا از طریق نیازهای ابعادی مربوط به دسترسی و فواصل ایمن یا حرکت، تناسب راحتی را برای ما فراهم کرده یا به نظر کوتاه یا بلند نیایند؛ می‌توانیم بگوئیم دارای مقیاس انسانی هستند.

برگرفته از کتاب:طراحی داخلی،از معماری تا دکوراسیون داخلی نوشته مهندس مهدی فخیمی

/ 1 نظر / 21 بازدید